" /> VÚDPaP

Metodický pokyn k refundácií cestovných náhrad

770Capital

770 Capital

Najčastejšie chybyMetodický pokyn k refundácii cestovných náhrad pre účastníkov vzdelávania /frekventantov/ v národnom projekte „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

Vysielaný účastník vzdelávania, frekventant, sa zúčastní vzdelávania na základe schváleného cestovného príkazu vystaveného u svojho zamestnávateľa (príslušná CPPPaP, CŠPP, ZŠ). Frekventant vzdelávania si účtuje náhradu cestovného , prípadne stravné a ubytovanie (ak relevantné) a ostatné nutné výdavky. Následne zamestnávateľ vyúčtuje zamestnancovi cestovné náhrady.

 Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu stravné neposkytuje.

 Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie čiastočne, zamestnávateľ stravné kráti v zmysle zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z.:

-          25% za bezplatne poskytnuté raňajky

-          40% za bezplatne poskytnutý obed

-          35% za bezplatne poskytnutú večeru

z ustanovenej sumy stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

 V zmysle refundácie predloží príslušná CPPPaP, CŠPP, ZŠ faktúru (príp. Žiadosť o refundáciu cestovných náhrad) VÚDPaP-u, ktorou si nárokuje na refundáciu relevantnú úhradu cestovných náhrad svojich zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní v rámci národného projektu VÚDPaP-u.

Ako prílohu k faktúre (príp. žiadosti) predloží čitateľné kópie vyúčtovaných cestovných príkazov s prílohami:

-          Cestovný príkaz

-          Doklad o zaplatení cestovného (cestovný lístok)

-          Doklad za ubytovanie (ak relevantné)

-          Správa zo služobnej cesty

-          Pozvánka s programom na vzdelávaciu aktivitu

-          Doklad o úhrade výdavkov (bankový výpis, príjmový/výdavkový blok) organizáciou.

*pri využití súkromného motorového vozidla: doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy (napr. potvrdenie SAD o cene lístka, web informáciu). Nárok na úhradu cestovného má iba vodič motorového vozidla, t.j. ak v motorovom vozidle sú viacerí frekventanti tak nárok má iba jeden - vodič motorového vozidla. 

 Žiadame o overenie kópií vlastnoručným podpisom riaditeľky/riaditeľa organizácie formou podpisu jednotlivých strán modrým perom v pravom dolnom rohu.

 Dokumentáciu k refundácii cestovných náhrad zasielajte na kontrolu (faktúra s prílohami) na adresu:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42

831 05  Bratislava

 Na faktúre je „odberateľom“  vždy:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova  42

831 05  Bratislava

IČO  00681385

DIČ   2020796415

 

Text (okrem štandardy refundácie cestovných náhrad) musí obsahovať:

Celý názov projektu „ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“

Kód ITMS: 26130230025

Číslo Zmluvy o spolupráci (ak relevantné)

Žiadame všetkých frekventantov vzdelávania aby sa čitateľne podpisovali na Prezenčné listiny zo vzdelávacích aktivít a na Listiny na poskytnutie stravného, ubytovania a cestovného. Iba v takomto prípade bude predmetný výdavok za danú osobu uznaný ako oprávnený zo strany VÚDPaP a MŠVVaŠ SR.