RCV-COMDI

Podporný balíček na stiahnutie tu


Informácia pre multiplikátorov

Lektorovanie odborných a pedagogických zamestnancov systému VPaP (t.j. frekventantov) je naplánované na 2 x 7 hodín, t.j. dve stretnutia po 7 hodín pre každú skupinu frekventantov.

 • Prvý blok vzdelávania (t.j. prvých 7 hodín) by mal byť odlektorovaný do konca októbra 2014.*
  • * Odporúčané ukončenie realizácie prvého bloku vzdelávania v programe COMDI v októbri 2014 predlžujeme z toho dôvodu, aby bolo umožnené vyškolenie v používaní programu COMDI všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom. Napriek tomu druhý blok vzdelávania musí byť ukončený v decembri 2014. Od januára 2015 končíte s lektorovaním a pokračujete vykonávaním supervíznej činnosti.
 • Druhý blok vzdelávania (druhé 7-hodinové stretnutie) sa bude venovať "interpretácii" – 8. kapitole: Interpretácia výstupov interpretátorom v metodickej príručke COMDI. 
  • So psychológmi a špeciálnymi pedagógmi treba prebrať aj 9. kapitolu príručky: Práca poradcu so žiakom (klientom). Interpretácia a individuálna práca s klientom je totiž v CPPPaP/CŠPP súčasťou psychologickej činnosti (systém EvuPP).
  • Druhý blok vzdelávania v programe COMDI je možné realizovať v priestoroch CPPPaP.
 • Odporučený počet frekventantov v jednej skupine je  min. 15 až max. 20 frekventantov. RO zneoprávňuje vzdelávanie skupín menších ako 15 ľudí!
  • Pokiaľ sa vyskytne situácia, že bude potrebné vytvoriť ďalšiu skupinu účastníkov vzdelávania (v prvom bloku) v programe COMDI vo vašom okrese a súčtom bude počet účastníkov menší ako 15, prosíme, spojte sa s multiplikátorom z najbližšieho okresu (podľa posledného metodického usmernenia). Prosíme o vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi multiplikátormi. Nechávame na vašej vzájomnej dohode, ako zrealizujete vzdelávanie.

"Malé" a "Veľké" vysvedčenie/Záverečná správa 

Výchovný poradca sa môže vyjadrovať  a interpretovať výsledky pedagogickej diagnostiky, teda hlavne školský prospech, štruktúru záujmov žiaka, "kariérový typ", zohľadniť jeho ŠVVP a možnosti vzdelávania na SŠ (odporučené odbory od hodnotiteľa), pozná aj rodinné zázemie, príp. očakávania, ašpirácie rodičov. V prípade potreby, záujmu žiaka a rodičov, výchovný poradca odporučí žiakovi psychologické poradenstvo v CPPPaP/CŠPP, kedy s ním psychológ bude interpretovať všetky závery psychodiagnostického vyšetrenia (podľa zákona č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komory psychológov je súčasť psychologickej činnosti používanie psychodiagnostických metód a testov, pričom podľa §2 uvedeného zákona môžu psychologickú činnosť vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom).

Výchovným poradcom teda príde od vyhodnotiteľa "malé vysvedčenie" zohľadňujúce záujmy žiaka, „kariérový typ“. Vzhľadom na to, že výchovný poradca interpretuje a venuje sa „malému vysvedčeniu“ žiaka, aj záverečná správa bude iná pre výchovného poradcu, zohľadňujúca príslušné údaje na vysvedčení, nie celá/komplexná, ako to bude v prípade interpretátora – psychológa z preberania záverov psychodiagnostického vyšetrenia („veľkého vysvedčenia“) žiaka. To znamená, že budú dve záverečné správy z vyšetrenia. Na záverečnej správe pre výchovného poradcu sa aktuálne pracuje. Je vysoký predpoklad, že sa vynechajú body 5, 6, 7 a 8 zo záverečnej správy z individuálneho rozhovoru poradcu (psychológa) so žiakom. 


1. fáza testovania 10 žiakov so ŠVVP z 8. a 9. ročníka ZŠ - výchovnými poradcami - programom COMDI

Počet 10 žiakov je približný nápočet žiakov, ktorých má výchovný poradca v prvej testovacej fáze testovať. Vieme, že niektoré školy sú zložené z ročníkov 1.-4., tak isto sa môže vyskytnúť situácia, že v 8. a 9. ročníku bude dohromady 5 žiakov so ŠVVP.

Pritom platí, že za žiaka so ŠVVP nepovažujeme len žiaka, ktorý je „papierovo integrovaný“, cieľovou skupinou projektu sú aj žiaci, ktorých by učitelia/VP označili za žiakov vyžadujúcich si odbornú poradenskú starostlivosť nadväzujúcu na ich výchovné pôsobenie. 

Žiaci, ktorí patria z pohľadu projektu do skupiny žiakov so ŠVVP sú:

 1. žiaci, u ktorých boli diagnostikované ŠVVP – klientela poradní
 2. žiaci, u ktorých doposiaľ neboli diagnostikované ŠVVP, ale ktorých správanie si podľa odborného názoru pedagóga vyžaduje špeciálnu starostlivosť systému výchovného poradenstva a prevencie - depistáž
 3. žiaci začlenení/integrovaní v bežných triedach
 4. žiaci špeciálnych škôl

Konkrétne sú to:

 • Žiaci s poruchami učenia
 • Žiaci s poruchami správania
 • Zdravotne znevýhodnení žiaci
 • Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Žiaci s nadaním

VP uskutoční testovanie zatiaľ s takým počtom žiakov so ŠVVP, koľko ich tvorí klientelu zariadení CPPPaP, resp. CŠPP, alebo koľko identifikoval takých žiakov, ktorí by podľa neho vyžadovali odbornú starostlivosť. Ak je týchto žiakov z 8. a 9. ročníka v škole viac ako 10, môže samozrejme otestovať viacerých žiakov, ak ich je menej, otestuje v tejto fáze testovania menej žiakov.  

Prosíme Vás o koordináciu medzi CPPPaP a VP pri testovaní žiakov: počty žiakov so ŠVVP z 8. a 9. ročníka, ktorí sú klientmi CPPPaP, CŠPP/ Súhlas rodiča pre testovanie dieťaťa.

Tlačivo "Súhlas rodiča" zbiera výchovný poradca v 2 origináloch, ktoré zostanú v príslušnom CPPPaP. Jeden originál je určený CPPPaP, druhý zatiaľ odložte bokom (do fascikla) pre potreby VÚDPaPu.


Zazmluvňovanie výchovných poradcov prebieha

Výchovní poradcovia sú postupne oslovovaní z Projektového centra v Leviciach. 

Výchovní poradcovia budú platení za činnosť "evalvovanie nových poradenských metód", ktoré využili v praxi. Nebudú platení za testovanie žiakov (dvojité financovanie).

Ak chcú byť výchovní poradcovia zazmluvnení skôr, prosíme, nech kontaktujú p. Mgr. Janku Virágovú v Projektovom centre v Leviciach na emailovej adrese: pclevice@vudpap-projekt.sk, resp. na t.č.: 0914 359 241. 


Dokumenty potrebné pre lektorovanie frekventantov o používaní programu COMDI a vyplatenie vašej odmeny za lektorovanie nájdete tu:

1-Metodický pokyn - vzdelávanie COMDI

2-Metodický pokyn - odpovede na otázky z terénu

3-Usmernenie, postupnosť krokov multiplikátora

 

Prosíme vás o dôkladné naštudovanie doplňujúceho Metodického pokynu, rovnako ako Usmernenia k postupnosti krokov multiplikátora.


Aktualizované Metodické pokyny k refundácii cestovných náhrad nájdete tu.


COMDI je poradenský nástroj na zisťovanie potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností, intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti pre život, osobných vlastností, študijných predpokladov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce. Poradenský nástroj zisťuje predpoklady pre kvalifikáciu, záujmy o povolanie alebo pracovné činnosti, potrebné schopnosti, osobné charakteristiky, duševnú a fyzickú zdatnosť a zdravotný stav klienta. Garancia doručenia  výsledkov skontrolovaných psychológom do 24 hodín. Spracovanie, uchovávanie a interpretácia dát je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Príprava, testovanie, vyhodnotenie prebieha cez internet, zabezpečená dostupnosť v on-line verzii. Testovací systém umožňuje individuálne i skupinové testovanie. Výstupom sú prehľadné výstupy, vrátane doplňujúcich metodických materiálov a kariérového plánu. Nástroj je štandardizovaný, validný, s autorskými právami. 

Na stránke www.comdi.sk nájdete učebné a podporné zdroje k programu COMDI

 http://comdi.cz/docs/galerie2/0/63/produktov_list_modul_a.pdf