Ciele projektu

Форекс.net

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa ako priamo riadená organizácia v rezorte školstva zameriava na riešenie problémov, ktoré spoločenská, a predovšetkým výchovno-vzdelávacia prax považuje za prioritné z pohľadu psychologických a pedagogických vied. Ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí v norme a patológii, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú a možností jeho optimalizácie v škole, rodine i ďalších zariadeniach a inštitúciách. Veľká časť jeho práce sa venuje optimalizácii osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho (kariérového) vývinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Národným projektom chce VÚDPaP prispieť k riešeniu kritickej situácie v našich školách, kde sa zvyšuje podiel problémových žiakov, zhoršuje sa disciplinovanosť žiakov, zvyšuje sa podiel žiakov s poruchami učenia a správania, narastá agresivita žiakov. Do značnej miery to súvisí s pracovnou vyťaženosťou rodičov a nedostatkom času venovať sa svojim deťom. Hospodárska kríza zvyšuje záťaž na občanov, čo sa odráža aj na psychike a správaní sa mladých ľudí. V čase hospodárskej krízy narastá význam odborného poradenstva pre žiakov a ich rodičov pri prevencii a zvládaní vývinových problémov, porúch, pri riešení životných úloh, ako je aj voľba ďalšieho štúdia a povolania. Osobitnú pozornosť venuje v projekte príprave žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, nakoľko títo sú zvlášť ohrození marginalizáciou na trhu práce (v dospelosti často spoluvytvárajú tvrdé jadro nezamestnaných).

VÚDPaP si stanovil v projekte tieto hlavné ciele:

 • Zefektívniť pedagogicko-psychologické poradenstvo pri zvládaní porúch učenia a správania, pri kompenzácii zdravotných a sociálnych znevýhodnení, zvýšiť preventívny rozmer poradenstva pred sociálnou patológiou.
 • Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.
 • Zefektívniť systém VPaP – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP
 • Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP.
 • Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP.
 • Doplniť kvalifikáciu odborných a pedagogických zamestnancov v systéme VPaP (doplniť nové učebné zdroje, umožniť návštevy v partnerských inštitúciách v krajinách EÚ, umožniť výmenu skúseností na seminároch, workshopoch, oboznámiť s využitím nových metodologických nástrojov ap.).
 • Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu zamestnancov systému VPaP.

Strategické ciele projektu:

 • Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie v záujme ich sociálnej integrácie a uplatnenia na trhu práce.
 • Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) prostredníctvom celoživotného poradenstva, s odbornou poradenskou podporou zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Poradenská pomoc pri zvládaní sociálno-patologických javov žiakov, pri ich sociálnej integrácii, podpore študijno-profesijných záujmov, primeraných vzdelanostných ašpirácií a efektívnej príprave žiakov na vstup na trh práce.
 • Podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, inovácia poradenských metód, metodík, testov.
 • Zvýšenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom podpory a integrácie žiakov so ŠVVP do spoločnosti, na trh práce v zmysle potrieb vedomostnej spoločnosti. Optimalizácia procesu profesionálneho rozhodovania, zvyšovanie zamestnateľnosti žiakov, prevencia pred nezamestnanosťou (hlavne dlhodobou).

Väzba na strategický cieľ projektu:

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami bude realizované prostredníctvom:

 • Rozvoja komplexného poradenského systému
 • Ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, osobitne psychológov a špeciálnych
 • Ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie, osobitne výchovných poradcov

Špecifický cieľ projektu:

Podporiť sociálnu inklúziu osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k získavaniu zručností potrebných na trhu práce a podporiť ďalšie vzdelávanie osôb pracujúcich v oblasti ich integrácie do spoločnosti.