Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) poskytujú v zmysle školského zákona komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom (okrem detí so zdravotným postihnutím) najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Poskytujú poradenské služby aj zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom.

CPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytujú preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov (v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti).

V CPPPaP sa využívajú metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Hlavné činnosti CPPPaP sa odvíjajú od legislatívy a pedagogicko-organizačných pokynov pre daný školský rok. Vo všeobecnosti možno medzi najčastejšiu činnosť CPPPaP zaradiť:

 • posudzovanie školskej pripravenosti detí, vrátane detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, so špecifickým zreteľom na rediagnostiku detí v nultých ročníkoch
 • adaptačné problémy detí v  MŠ a pri vstupe do ZŠ
 • pomoc deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, skupinová a individuálna práca s deťmi – predškolákmi
 • výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení, diagnostika a reedukácia špecifických vývinových porúch učenia, participácia pri integrácií detí a žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ
 • kariérové poradenstvo, skupinové programy na reorientáciu žiakov a študentov základných a stredných škôl, poradenstvo pri voľbe povolania
 • diagnostika porúch správania, individuálna aj skupinová práca s deťmi s ťažkosťami v správaní
 • identifikácia nadania, špecifické problémy nadaných detí, talentovaných žiakov;
 • osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma a pod.
 • univerzálny, selektívna prevencia sociálno-patologických javov, práca s triednymi kolektívmi
 • realizácia peer-programov
 • metodická pomoc výchovným poradcom, koordinátorom prevencie, pedagógom v MŠ, ZŠ aj SŠ, odborným zamestnancom – školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom
 • poradenstvo pre rodičov detí.