Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Hlavným poslaním Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len CŠPP) je poskytovať komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií deťom a žiakom so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Poskytuje odborné služby zákonným zástupcom detí a žiakov so zdravotným postihnutím vrátane detí a žiakov s vývinovými poruchami, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom.

Činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva sa orientuje na komplexnú starostlivosť o deti a žiakov so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami zdravotných postihnutí a vývinových porúch, táto činnosť sa uskutočňuje v rodinnom prostredí, v prostredí škôl a školských zariadení, a to od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Zdrojové centrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom. Zdrojové centrum metodicky usmerňuje aj činnosť školských psychológov v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa vzdelávajú deti a žiaci so zdravotným postihnutím, na ktoré je zdrojové centrum zamerané. Odborno-metodickú a materiálno-technickú pomoc odborným zamestnancom centier špeciálno-pedagogického poradenstva a školským špeciálnym pedagógom poskytuje zdrojové centrum aj mimo územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve.