Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamoriadená príspevková organizácia MŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied.

Je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberá komplexným výskumom psychického vývinu detí vrátane tých, ktoré sa určitým spôsobom odlišujú od bežnej populačnej normy, skúmaním podmienok, ktoré tento vývin determinujú, navrhovaním a overovaním spôsobov a postupov ako ho možno pozitívne optimalizovať. Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú primárne z plnenia programových cieľov vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú sa na základe platnej legislatívy.

Súčasťou VÚDPAP je Detské centrum, ktoré poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú.

Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho a školského vývinu a v oblasti profesijnej orientácie.

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP, disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie.

VÚDPaP vydáva štvrťročník Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky.

VÚDPaP úzko spolupracuje s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, prostredníctvom Metodicko-výskumného kabinetu výchovného poradenstva a prevencie zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity.

V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov, pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.

Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže.

Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva.