Výchovní poradcovia

Najnovšie informácie

Podklady k Evalvačným správam pre VP spolupracujúcich v NP formou Dohody o vykonaní práce:

Kliknutím na podčiarknuté slovo, sa Vám automaticky stiahne skomprimovaný súbor vo formáte winzip. Pokiaľ nemáte program na rozbalenie súboru, môžete si stiahnuť skúšobnú verziu programu tu.

1. COMDI - Hodnotiacia škála 

      hodnotiaca škála COMDI na stiahnutie tu.

2. Plán práce VP  

      plán práce na stiahnutie tu.          evalvačná správa na stiahnutie tu.

3. Učebné osnovy pre predmet Voľba povolania

      učebné osnovy na stiahnutie tu     evalvačná správa na stiahnutie tu.

4. Svet práce - PROGRAM KARIÉROVÉHO PORADENSTVA PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKOL  

     Svet práce na stiahnutie tu.            evalvačná správa na stiahnutie tu.

5. Moja voľba                    stiahnuť

6. Sleduj svoj cieľ              stiahnuť

7. Voľba strednej školy    stiahnuť


Vážená pani riaditeľka/ pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vás poprosiť o informácie o Vašom výchovnom poradcovi (VP) pre účely národného projektu t.j. meno a priezvisko VP, škola, okres, kraj, tel. číslo a jedinečnú mailovú adresu VP, ku ktorej nebude mať prístup nikto iný - budú na ňu zaslané prístupové heslá k testom a digitálnemu portálu.

Ďakujeme.

Registrácia výchovného poradcu tu.

Každá zapojená ZŠ do NP musí byť pri vstupe do budovy označená povinnou publicitou. Farebnú verziu používajte iba ak budete tlačiť vo farbe, inak používajte vždy čiernobielu verziu. Pre stiahnutie súborov "označenie dverí" vo farbe kliknite sem, alebo pre čiernobielu verziu kliknite sem.

V mesiaci január 2014 bol do základných škôl doručený prvý balík odbornej literatúry pre výchovných poradcov v rámci NP.

Jeho obsahom sú aj popisy dobrej praxe v Čechách. Priebežne budú do škôl doručované v roku 2014 aj nové inovatívne poradenské metodiky s podrobným popisom odporúčaných činností pre prácu s deťmi so ŠVVP k ich proforientácii.

 

Nasledovať budú školenia k vysúťaženým on-line testom a metodikám:

 

1. COMDI - Poradenský nástroj k zisťovaniu potenciálu osobnosti jednotlivca, definovanie jeho záujmov, schopností, intelektového potenciálu, zručností, praktickej pripravenosti pre život, osobných vlastností, študijných predpokladov a predpokladov pre profesijné uplatnenie sa na trhu práce. Poradenský nástroj, ktorý zohľadňuje predpoklady pre kvalifikáciu, záujmy o profesiu alebo pracovné činnosti, pracovné schopnosti, osobnú charakteristiku, duševnú a fyzickú zdatnosť a zdravotný stav klienta .

 

2. Test merania technického talentu - Test na zisťovanie vedecko-technických záujmov žiakov základných škôl.

 

3. Test Učebné štýly žiakov - Metodika na zisťovanie, akú formu učenia žiak preferuje, t.j. za akých podmienok sa nejlepšie sústredí na štúdium, aké prostredie preferuje, keď sa učí nové alebo obtiažne učivo.

 

4. Test technicko-praktického porozumenia - Test  vhodný pri vyhľadávaní technických talentov, u ktorých treba maximálne podporiť ich orientáciu technickým smerom.

Hlavným cieľom projektu je diseminácia jeho výsledkov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorá bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu (včasná poradenská pomoc, kariérová výchova ako prevencia pred sociálnou exklúziou, nezamestnanosťou).

Ďalším cieľom je edukácia. Tá bude zameraná na podporné vzdelávacie aktivity pre odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Zahŕňa viaceré formy:

 • Vzdelávanie poradcov vo využívaní nových / aktualizovaných metodologických nástrojov prezenčnou a dištančnou formou;
 • Zabezpečenie nových učebných zdrojov pre potreby vzdelávania poradcov (publikácie, metodické príručky – autorské spracovanie i preklady, nákup zahraničných zdrojov);
 • Workshopy, semináre, konferencie, výmena skúseností;
 • Mobility.

Čo očakáva Asociácia výchovných poradcov od výstupov národného projektu?

Predpokladáme, že zásadnými prínosmi projektu budú:

 • digitalizácia poradenského systému;
 • inovácia a aktualizácia poradenských nástrojov (nové testy, metodiky, didaktická a digitálna technológia);
 • vzdelávacie aktivity – vytvorenie nových učebných zdrojov, publikácií, metodických príručiek, sprístupnenie najvýznamnejších zahraničných publikácií a učebných zdrojov;
 • podpora postavenia výchovných poradcov ako poradcov prvého kontaktu;
 • prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí;
 • skvalitnenie kariérovej výchovy na ZŠ, kde bude venovaná špeciálna starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s cieľom znižovať ich ohrozenosť pri hľadaní práce;
 • podpora spolupráce a partnerstiev inštitúcií, ktoré sa na európskej úrovni zaoberajú prevenciou, poradenstvom a prípravou žiakov na trh práce.