O VÚDPaP

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je vedecko-výskumným pracoviskom v Slovenskej republike zaoberajúcim sa komplexným výskumom psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a výskumom podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú. Pôsobí od roku 1964. Osobitnú starostlivosť venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, t.j. žiakom s poruchami správania, s poruchami učenia, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s nadaním a i.

Ústav má poverenie odborne a metodicky usmerňovať činnosť systému výchovného poradenstva a prevencie v Slovenskej republike, osobitne Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) poverené metodickou činnosťou v krajských mestách, ktoré metodicky usmerňujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v okresoch a výchovných poradcov v základných a stredných školách.

Pri ústave dlhodobo pôsobí 10 expertných tímov, napríklad Expertné tímy pre: poradenstvo, kariérové poradenstvo, psychoterapiu, prevenciu, pre činnosť výchovných poradcov.

Ústav má nadštandardnú spoluprácu so Združením zamestnancov CPPPaP a Asociáciou výchovných poradcov.

VÚDPaP vydáva jediné odborné psychologické periodikum v SR (Psychológia a patopsychológia dieťaťa) vychádzajúce v slovenskom jazyku.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s príspevkovou formou hospodárenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je prednostným odberateľom výsledkov výskumov realizovaných vo VÚDPaP-e, každoročne uzatvára s ústavom Kontrakt na riešenie vedecko-výskumných úloh v predmetnej činnosti na príslušný rok.

Významným odberateľom odborných výstupov VÚDPaP sú inštitúcie štátnej správy a samosprávy, ako aj školy a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vedecké sledovanie výskumných problémov psychického vývinu detí a mládeže sa rieši na VÚDPAP aj prostredníctvom grantov VEGA. Realizované projekty boli hodnotené ako vynikajúce. Úlohy majú zvyčajne trojročnú dobu riešenia. Každoročne sa na VÚDPAP rieši 14-15 výskumných úloh, ktorých zadávateľom je ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie. Riešia sa aj ďalšie úlohy, resp. služby na základe požiadavky zadávateľa, pričom užívateľom sú právnické i fyzické osoby, aj mimo rezortu školstva, a to najmä v oblastiach týkajúcich sa nadania, kvality života, prevencie sociálno-patologických javov a pod.

V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie šikanovania sme sa zapojili do Projektu OECD jednak prípravou materiálov (http://oecd-sbv.net/) a podieľali sme sa na medzinárodnej koordinácii projektu.

Medzinárodné výskumné aktivity v posledných rokoch:

  • Monitoring úrovne vzdelávania žiakov 1. a 4. ročníka ZŠ sa realizoval pod záštitou UNESCO.
  • Výskum nadaných detí sa realizuje v súčinnosti s Fakultou sociálních studií Masarykovy University (Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity), s Európskou radou pre vysoké schopnosti (European council for high ability - ECHA) a s Rakúskym centrom pre podporu a výskum nadania (Oesterreichische Zentrum für Begabungfoerderung und Begabungforschung). Koordinácia činnosti poradenských zariadení v školstve využíva poznatky medzinárodnej poradenskej organizácie IRTA (International Round Table and Counselling) a Institutu pedagogisko-psychologického poradenství (IPPP Praha).
  • Na výskumnom ústave sa špecificky zameriavame na tvorbu, adaptáciu a štandardizáciu psychologických diagnostických metodík – WISC III (2003-2005) – intelektový test, RR screening (2005/2006) – diferenciálna diagnostika žiakov, IST (2007-2008) – intelektový test. SON-R (2006/2008). Úprava a štandardizácia týchto testov na slovenské pomery sa konala v spolupráci s nemeckým nakladateľstvom a vydavateľom psychodiagnostických testov HOGREFE a s českým TESTCENTRUM v Prahe. V súčasnosti spolupracujeme s Testcentrom na štandardizácii slovenskej verzie niektorých metodík. Zabezpečili sme preklady manuálov a príručiek psychologických testov – 16 PF 5. verzia, Mezera – Dotazník prejavov správania a iné v spolupráci s Psychodiagnostikou, a.s., Bratislava.
  • Výstupy z výskumných úloh sú publikované jednak v jedinom slovenskom odbornom psychologickom časopise, ktorý ústav vydáva „Psychológia a patopsychológia dieťaťa“, ako aj vo vedeckých zborníkoch z konferencii a sympózií a  aj v ďalších vedeckých a odborných časopisoch, napr. v časopise Prevencia.

Významné projekty realizované v posledných rokoch:

Projekt 1

Názov projektu: Poradenské ovplyvňovanie profesijných záujmov a optimalizácia procesu rozhodovania pri voľbe štúdia a povolania žiakov ZŠ a študentov SŠ vo vzťahu k možnostiam uplatnenia sa na trhu práce

Obdobie realizácie: 12/2004 – 11/2006

Ciele projektu: Hlavným cieľom pilotného projektu bolo rozpracovať informačno-poradenské postupy zamerané na zosúladenie profesionálnych želaní žiakov a študentov s možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.

Pripraviť interaktívny (PC) poradenský program pre žiakov základných a študentov stredných škôl na sebamonitorovanie štruktúry záujmov a identifikáciu profesijných záujmov v porovnaní s možnosťami uplatniť sa na trhu práce na Slovensku a EU.

Vedecký výskum kariérového vývinu žiakov základných a študentov stredných škôl;

Bez partnerov

Projekt 2

Projekt: Na pomoc kariérovému poradenstvu pre žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami ako prevencia ich marginalizácie na trhu práce.

Obdobie realizácie: 09/2005 – 08/2008

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu bolo rozpracovanie a pilotné odskúšanie informačných a kariérovo-poradenských programov pre žiakov základných a študentov stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len "ŠVVP“) v záujme zvýšenia ich zamestnateľnosti.

Prieskum metodík a programov užívaných v poradenských zariadeniach, vypracovanie poradenských programov pre špecifické skupiny žiakov so ŠVVP.

Bez partnerov

Projekt 3: VEGA

Metódy evalvácie poradenských a preventívnych programov v integrovanom systéme preventívnej a poradenskej psychologickej starostlivosti o deti a mládež.

Obdobie realizácie: 2006/2008

Ciele: Obsahové skúmanie a metodologická analýza metód evaluácie poradenských a preventívnych programov v integrovanom systéme preventívnej a poradenskej starostlivosti o deti a mládež v poradenských a preventívnych zariadeniach.

Partneri: PF UP Olomouc

Projekt 4: VEGA

Dimenzie vývinu a efektívnosť diferencovaných edukačných postupov na rozvoj intelektového nadania.

Obdobie realizácie: 2003/2005

Ciele projektu: Sledovanie psychologických a pedagogických zistení ako aj intelektové a osobnostné špecifiká intelektovo nadaných detí. Vytváranie alternatívnych výchovno-vzdelávacích postupov pre túto populáciu žiakov. Skúmanie úrovne kognitívnych schopností, špeciálne priestorovej predstavivosti vo vzťahu k hladine hormónu testosterónu.

Partneri: Škola pre nadané deti, UK Bratislava

Projekt 5: VEGA

Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami

Obdobie realizácie: 2003/2005

Ciele projektu: Výskumné sledovanie nadaných detí v integrovaných a segregovaných edukačných podmienkach. Kvalitatívny výskum rodičovských a učiteľských postojov k edukácii detí so špeciálnymi edukačnými potrebami.

Partneri: ZŠ s integrovanými a segregovanými triedami.