Projektové centrum pre výchovných poradcov

Projektové centrum pre výchovných poradcov v základnej škole vzniklo v rámci projektu v ...


«<1>»

Projektové centrum pre výchovných poradcov

späť

Projektové centrum pre výchovných poradcov v základnej škole vzniklo v rámci projektu v záujme posilnenia vedecko-výskumnej činnosti VÚDPaP-u pri vývoji a inovácii výchovno-poradenských metód, metodík, pri ich pilotnom overovaní a uľahčení ich implementácie do výchovno-poradenskej praxe. Sídlom centra je ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach.

ALŽBETA DIANOVSKÁ
Základná škola Pri Podlužianke 6, Levice

Projektové centrum pre výchovných poradcov v základnej škole vzniklo v rámci projektu v záujme posilnenia vedecko-výskumnej činnosti VÚDPaP-u pri vývoji a inovácii výchovno-poradenských metód, metodík, pri ich pilotnom overovaní a uľahčení ich implementácie do výchovno-poradenskej praxe. Sídlom centra je ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach.

Predmetom hlavnej aktivity projektového centra je inovácia a zefektívnenie výchovného poradenstva pre žiakov ZŠ, konkrétne poradenskej práce výchovných poradcov pri optimalizácii profesionálneho rozhodovania sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby ich rozhodnutia boli v súlade s ich individuálnymi predpokladmi (osobnými, fyzickými, zdravotnými, sociálnymi) a s reálnymi možnosťami uplatnenia sa na trhu práce.

Formy poradenstva a poradenské postupy, ktoré budú výchovní poradcovia využívať v rámci projektu, budú rôzne, adekvátne špecifickým potrebám žiakov. Počas trvania projektu sa jednotlivých aktivít zúčastní desaťtisíc žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tritisíc žiakov základných škôl bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Rozsah a štruktúra poradenských postupov je rozdielna, tak ako sú rozdielne špeciálne výchovno-poradenské potreby žiakov, rozsah a štruktúra ich problémov. Niektorí žiaci absolvujú komplexný program kariérového poradenstva s účasťou viacerých odborných poradcov (prebieha v 7 fázach), iným žiakom postačí pri optimalizácii ich profesionálneho rozhodnutia oveľa jednoduchší informačno-poradenský program (2-3 fázy), založený osobitne na doplnení chýbajúcich profesionálnych informácií. Základný program výchovného poradenstva ilustrujeme piatimi fázami:

 1. Vstupný rozhovor výchovného poradcu so žiakom (príp. aj jeho rodičom).
 2. Doplnenie profesijných informácií (o možnostiach ďalšieho štúdia, o svete práce, o povolaniach a ich požiadavkách na človeka, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v budúcnosti a pod.).
 3. Orientačná (pedagogická) diagnostika žiaka, jeho študijných predpokladov vzhľadom na školskú úspešnosť, diagnostika jeho študijno-profesijných záujmov. Vychádza sa zo školského prospechu, hodnotenia učiteľmi, aplikácie dotazníkov (aj z internetu, z kariérových centier), alebo realizácie niektorých špeciálnych hier so žiakmi, skupinových foriem práce. Výsledkom týchto aktivít je zlepšenie sebapoznania žiakov, ich vlastných predpokladov potrebných na úspešné uplatnenie sa vo svete práce.
 4. Poradenský rozhovor – výchovný poradca v ňom preberie so žiakom všetky informácie, ktoré sa žiak dozvedel o sebe a o svete práce. Pokúsi sa ich konfrontovať a hľadať spolu so žiakom optimálnu voľbu školy a povolania, v ktorom žiak môže nájsť v budúcnosti uplatnenie.
 5. Samostatné rozhodnutie žiaka je výsledkom poradenského programu, procesu a rozhovorov s rodičmi.
Súčasťou aktivity centra bude vývoj a aplikácia poradenských metód (metodík, nástrojov, programov); evalvácia efektívnosti poradenského procesu u žiakov so špeciálnymi výchovno-poradenskými potrebami pomocou výchovno-poradenských metód, pričom celkovo sa prispeje k:
 • doplneniu kvalifikácie výchovných poradcov v oblasti kariérového poradenstva, aj k získaniu poznatkov potrebných pre prácu so žiakmi s poruchami učenia, správania, so žiakmi so zdravotnými znevýhodnením, žiakmi s nadaním i žiakmi zo znevýhodneného sociálneho prostredia (výchovní poradcovia sú na ZŠ často jedinými odborníkmi spadajúcimi do systému výchovného poradenstva a prevencie);
 • zlepšeniu pracovných podmienok výchovných poradcov v záujme zefektívnenia kariérového poradenstva na ZŠ, vrátane doplnenia pracovných pomôcok a nových metodík;
 • prieskumu a adaptácii dostupných poradenských metód;
 • vývoju nových výchovno-poradenských programov zameraných na optimalizáciu procesu profesionálneho rozhodovania, využívaniu výchovno-poradenských programov (individuálnych, skupinových), pilotnému odskúšaniu poradenských metodík, hier so žiakmi (napríklad Výber školy a kariéry, Semafor a i.);
 • zintenzívneniu poradenskej spolupráce výchovných poradcov s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s odborníkmi v CPPPaP a CŠPP.

Popri identifikácii individuálnych predpokladov (a obmedzení) žiaka pri voľbe budúceho povolania či strednej školy je významné zohľadniť v poradenských službách aj aspekt uplatniteľnosti, zamestnateľnosti jednotlivca v budúcnosti. Tieto alternatívy možného uplatnenia je dôležité poradensky spracovať nielen so žiakmi, ale aj s ich rodičmi, nakoľko sú to oni, kto rozhodovanie 14 – 15-ročných žiakov dominantne ovplyvňujú. Rovnako dôležité je v poradenskom procese naučiť žiakov a ich rodičov využívať zdroje informácií o profesiách aj školách (v printovej podobe, na internete, vo virtuálnych kariérových centrách).

Hlavným cieľom projektu je diseminácia jeho výsledkov v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorá bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu (včasná poradenská pomoc, kariérová výchova ako prevencia pred sociálnou exklúziou, nezamestnanosťou).

Ďalším cieľom je edukácia. Tá bude zameraná na podporné vzdelávacie aktivity pre odborných a pedagogických zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie. Zahŕňa viaceré formy:

 • Vzdelávanie poradcov vo využívaní nových / aktualizovaných metodologických nástrojov prezenčnou a dištančnou formou;
 • Zabezpečenie nových učebných zdrojov pre potreby vzdelávania poradcov (publikácie, metodické príručky – autorské spracovanie i preklady, nákup zahraničných zdrojov);
 • Workshopy, semináre, konferencie, výmena skúseností;
 • Mobility.

Východiskovou aktivitou projektu je depistáž, ktorá umožňuje poskytnúť včasnú poradenskú starostlivosť problémovým žiakom v systéme výchovného poradenstva a prevencie, vrátane kariérovej výchovy (profesijnej orientácie) a kariérového poradenstva pre žiakov ZŠ v záujme ich sociálneho začlenenia sa, uplatnenia sa na trhu práce v dospelosti.

Poradenstvo v našom regióne

V dnešnej podobe sa poradenstvo rozvíja ako organizovaný systém špecializovaných služieb, ktorého problémy prenikajú do náplne starostlivosti o človeka v rozličných fázach života, v rôznych rovinách spoločenského diania, výchovy, vzdelávania, ochrany zdravia. Výchovné poradenstvo je tá oblasť, ktorá sa rozvíja v komplexnom systéme práce a úloh školy. Zahŕňa:

 • odbornú pomoc deťom pri riešení špecifických vývinových a výchovných problémov;
 • pomoc tým, ktorí za ich výchovu zodpovedajú (rodičia, pedagógovia, inštitúcie a organizácie);
 • poradenské služby pre rodičov a rodinu – pri výchove detí a prekonávaní problémov vo vývine;
 • špecifické výchovné poradenstvo – psychologicko-výchovná starostlivosť;
 • poradenstvo pri výbere školy – vo voľbe povolania a v profesionálnom vývine (kariérové poradenstvo).

Kariérové poradenstvo predstavuje komplexnú odbornú pomoc človeku pri plnení kariérových vývinových úloh, riešení rôznych situácií a pri realizácii jeho potrieb vo sfére práce, zamestnania, povolania, vrátane vzdelávania a odbornej prípravy. Predstavuje systémový vývinový prístup k človeku počas jeho životnej cesty. Má interdisciplinárny charakter; vo fáze predprofesijného vývinu majú v kariérovom poradenstve dominantný význam pedagogika, psychológia a informačné systémy.

Kariérové poradenstvo v školstve ponímame ako súčasť biodromálneho, celoživotného profesijného / kariérového poradenstva. Predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich predprofesijného vývinu, v období ich profesionálneho rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce v procese kariérovej výchovy. V poradenstve pri riešení vývinových úloh sa k mladým ľuďom pristupuje systémovo, nakoľko ich kariérový vývin nie je izolovaný, prebieha v nedeliteľnej jednote s vývinom osobnostným, sociálnym, emocionálnym, vzdelávacím.

Osobitnú pozornosť vyžadujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenení podľa úrovne intelektu, ktorým sa venujú špeciálne pedagogičky podľa osobitného harmonogramu. Starostlivosť je zabezpečená prostredníctvom individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov tak pre intelektovo nadané deti, ako aj deti s hendikepom. U ostatných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyučujúci rešpektujú odporúčania z vyšetrení CPPPaP a našich špeciálnych pedagogičiek. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú značne problémovou skupinou pre pedagógov vzhľadom na ich stále rastúci počet, potrebu individuálneho prístupu a tiež pre nekritický postoj viacerých rodičov. Značné rezervy sú v odbornom diagnostikovaní, ako aj v metodických odporúčaniach zo strany CPPPaP a súkromných CŠPP.

Čo očakáva Asociácia výchovných poradcov od výstupov národného projektu?

Predpokladáme, že zásadnými prínosmi projektu budú:

 • digitalizácia poradenského systému;
 • inovácia a aktualizácia poradenských nástrojov (nové testy, metodiky, didaktická a digitálna technológia);
 • vzdelávacie aktivity – vytvorenie nových učebných zdrojov, publikácií, metodických príručiek, sprístupnenie najvýznamnejších zahraničných publikácií a učebných zdrojov;
 • podpora postavenia výchovných poradcov ako poradcov prvého kontaktu;
 • prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí;
 • skvalitnenie kariérovej výchovy na ZŠ, kde bude venovaná špeciálna starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s cieľom znižovať ich ohrozenosť pri hľadaní práce;
 • podpora spolupráce a partnerstiev inštitúcií, ktoré sa na európskej úrovni zaoberajú prevenciou, poradenstvom a prípravou žiakov na trh práce.

Prečo bolo Projektové centrum pre výchovných poradcov zriadené v Leviciach?

Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach je plne organizovaná škola so školským klubom detí a školskou jedálňou s počtom žiakov okolo 700 (primárne sa v nej vzdeláva približne 300 žiakov, nižšie stredné vzdelávanie absolvuje 400 žiakov). Škola v rokoch 2009 – 2010 prešla kompletnou rekonštrukciou v rámci projektu regionálneho operačného programu ESF v hodnote 40 mil. Sk a stala sa modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou.

Škola sa v minulosti zapojila do viacerých národných projektov resp. dopytovo orientovaných projektov. Vedenie školy ako aj výchovná poradkyňa a pedagogickí zamestnanci majú s realizáciou projektov dlhodobé bohaté skúsenosti. V poslednom období škola realizovala:

1. Projekt ESF – Voľba povolania – rozvoj kariérneho poradenstva na základnej škole

Trvanie: 12/2004 – 12/2006, predĺžené do roku 2007.
Rozpočet: 1 447 000 Sk.
Cieľová skupina: Žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, nepriamo rodičia.
Aktivity: Pilotné overovanie nového predmetu na ZŠ – Voľba povolania, zvýšenie citlivosti na otázky voľby povolania žiakov, vytvorenie a trvalé fungovanie efektívneho systému poradenstva.
Výstupy: 180 zapojených žiakov, jeden vytvorený a realizovaný program poradenstva.
Výsledky: Program poradenstva funguje aj po skončení podpory, v dôsledku realizácie nastala väčšia dôvera rodičov v oblasti kariérového poradenstva, zlepšila sa práca žiakov s internetom.
Záverečné stanovisko: Projekt bol úspešne realizovaný. Voľba povolania prebieha formou krúžkov.

2. Projekt ESF – Vzdelávanie pedagógov – cesta k skvalitneniu kariérového poradenstva na školách

Trvanie: 11/2005 – 10/2007, predĺžené do roku 2008.
Rozpočet: 4 600 000 Sk.
Cieľová skupina: Výchovní poradcovia, triedni učitelia, žiaci deviateho ročníka ZŠ.
Aktivity: Odborné vzdelávanie učiteľov kariérového poradenstva a triednych učiteľov, poradenstvo a mentoring pre žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia.
Výstupy a výsledky: 130 osôb zapojených do programov kariérového poradenstva, 60 žiakov zapojených do programov poradenstva, 2 realizované kurzy poradenstva, 2 vytvorené programy a odborné poradenské materiály o povolaniach.
Záverečné stanovisko: Projekt bol úspešne realizovaný, učitelia využívajú poznatky a skúsenosti v komunikácii so žiakmi i rodičmi.
ZŠ Pri Podlužianke 6 bola zaradená aj do niekoľkých interných projektov, ktoré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach realizoval. Žiakom školy boli poskytnuté informačné a poradenské služby.

Škola realizuje aj ďalšie projekty. Publicite všetkých projektov je tiež venovaný adekvátny priestor.

Mgr. Alžbeta Dianovská ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK Bratislava v roku 1998. Ako výchovná poradkyňa pracuje na základnej škole od roku 2000, je predsedníčkou Informačno-koordinačnej rady Asociácie výchovných poradcov, externou pracovníčkou Metodicko-výskumného kabinetu výchovného a psychologického poradenstva a prevencie pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Pracuje v expertných skupinách Ministerstva školstva SR. Zároveň je autorkou dvoch úspešných europrojektov v oblasti rozvoja kariérového poradenstva na základných školách. Spolupracuje tiež s Euroguidance centrum Slovenskej republiky a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.