Článok z www.skolskyportal.sk

späť
celý článok:

Zapojte sa do národného projektu a získajte odborné metodiky zadarmo

Ne, 19.01.2014 - 22:42 — raabe

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave začal dňa 19.3.2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Vaša škola ešte nie je zaregistrovaná v národnom projekte?

Prosím, urobte tak čo najskôr e-mailom:pclevice@vudpap-projekt.sk

Prípadné otázky smerujte na koordinátora odborných aktivít:
PaedDr. Anna Surová-Čulíková, Phd., mobil0903 316 093

Riešenie národného projektu je naplánované na 33,5 mesiacov od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015).
Miestom uskutočňovania národného projektu je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.
Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.
Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia prednezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.
Projekt bol vypracovaný v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej „CPPPaP“) poverenými metodickým usmerňovaním, so Združením zamestnancov CPPPaP, so Štátnym pedagogickým ústavom, s Asociáciou výchovných poradcov. Aktuálnosť našich projektových zámerov sme si priebežne overovali s reálnymi potrebami poradenskej praxe.

Hlavné ciele:

 • zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“),
 • modernizovať pracovné podmienky,
 • inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov, systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP,
 • digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP,
 • inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky, testy,
 • inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP,
 • skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP
 • zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť,
 • zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou.

Cieľové osoby:

 • 1300 výchovných poradcov, učiteľov zo ZŠ,
 • 10000 žiakov základných škôl so ŠVVP (s poruchami správania, s poruchami učenia, so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia),
 • 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov zo systému VPaP,
 • 500 rodičov,
 • 14 zamestnancov verejnej správy a samosprávy,
 • 100-členná Expertná skupina (zložená z vybraných psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov zo škôl a zariadení VPaP, expertov z VÚDPaP, vysokých škôl, orgánov štátnej správy a samosprávy).

Viac o národnom projekte sa dozviete na: www.vudpap-projekt.sk

Spoločnosť RAABE sa tiež podieľa na realizácii národného projektu a prispieva nasledujúcimi odbornými metodikami:

1. Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí
2. Nástrahy dnešnej doby
3. Sila osobnosti
4. Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
5. Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.
6. Výchovné poradenstvo a voľba povolania II.
7. Čo robiť keď...
8. Sociálne vzťahy a problémy na školách
9. Poradenstvo v škole
10. Sociálne kompetencie, zodpovednosť a sebauvedomenie
11. Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10
12. Manažment triedy
13. Pomoc v praxi

Získať bezplatne pre vašu školu ich môžete po registrácii emailom: pclv@vudpap-projekt.sk

späť na zoznam