" /> TLAČOVÁ SPRÁVA

TLAČOVÁ SPRÁVA

späť

V záujme zvyšovania zamestnanosti absolventov škôl vláda považuje za mimoriadne dôležité venovať osobitnú pozornosť kvalite vedomostí, kariérovej výchove a kariérovému poradenstvu u žiakov až do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy.

Na  plnenie tejto celospoločensky závažnej úlohy môže významnou mierou prispieť aj národný projekt realizovaný VÚDPaP, ktorý rieši systém výchovného poradenstva a prevencie, v rámci ktorého sa vykonáva najmä psychologická, pedagogická a špeciálnopedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách SR.

Na získanie celoslovenského prehľadu o počte žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v rámci národného projektu začal realizovať vo všetkých základných školách na Slovensku depistážny prieskum výskytu problémového správania a učenia žiakov v ZŠ. Ide o identifikáciu „problémových žiakov“, ktorí v škole spôsobujú také problémy v správaní a učení, že ich už učitelia nedokážu primerane zvládnuť pedagogickými prostriedkami a preto týchto žiakov odporučia do poradenskej starostlivosti školského poradenského systému. V rámci depistážneho prieskumu každý triedny učiteľ v základnej škole zmapuje výskyt problémových žiakov vo svojej triede. Celoslovenskú analýzu depistážnych údajov budú spracovávať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v okresoch a v krajoch a v záverečnej fáze Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Celoslovenská depistáž je organickou súčasťou aktivít národného projektu: „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,“ v ktorom sa vytvára základný rámec pre diagnostický a poradenský proces. Cieľom aktivít VÚDPaP je pomôcť pri optimalizácii správania a skvalitnenia učenia sa detí so ŠVVP a tým prispieť k čo najlepšej príprave týchto detí pre potreby pracovného trhu.

Práve začínajúci depistážny prieskum je pokračovaním systematického posilňovania preventívnej dimenzie systému výchovného poradenstva a prevencie v školskom rezorte. Konečným cieľom je, aby sa čo najväčšia časť detí a mládeže, ktorých výchovný, vzdelávací, psychický, sociálny a kariérový vývin sa z rozličných príčin dostal do pásma ohrozenia, postupne úspešne začlenila do spoločnosti, rešpektujúc v  dospelosti vo svojom živote všeobecne prijímané normy morálky a etiky.

Spracovala: Laura Čulíková, manažérka publicity, laura.culikova@vudpap.sk

späť na zoznam