" /> Výzva na predloženie národného projektu

Výzva na predloženie národného projektu

späť

“Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí ”

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 17.1.2013 zverejnilo Výzvu na predloženie národného projektu, ktorý bude riešiť komplexný poradenský systém v SR so zameraním prioritne na žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizátor národného projektu bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Realizácia Národného projektu s názvom Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí je naplánovaná na 35 mesiacov (03/2013 – 10/2015).

Miestom uskutočňovania národného projektu je plánovaný Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Cieľovou skupinou národného projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Odborným gestorom národného projektu je PhDr. Štefan Matula, PhD.

Cieľom národného projektu má byť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zefektívnením systému výchovného poradenstva a prevencie v záujme uľahčenia sociálnej integrácie týchto žiakov aj prostredníctvom zvyšovania pravdepodobnosti ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce.

V Bratislave, dňa 22.2.2013, spracovala: Laura Čulíková, manažérka publicity národného projektu, laura.culikova@vudpap.sk, 0903 164 186

späť na zoznam