Vzdelávanie OaPZ

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje v rámci aktivity 1.2. Národného projektu Komplexný poradenský systém ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov – psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov.

Vzdelávanie je zamerané na inštruktáž a vyškolenie odborných a pedagogických zamestnancov vo využívaní moderných testov a dotazníkov. 

 

Pôjde o nasledovné vzdelávanie:

 

·        DAP Services:

·     Metóda Farby života – Hĺbkový profil osobnosti (psychológovia)

·     Metóda Farby života – Trieda v kríze (psychológovia)

·        Republikové centrum vzdelávaní (RCV):

·     COMDI – batéria testov – kariérové poradenstvo (psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia)

·        Psychodiagnostika, a.s.:

·     Testy a dotazníky – používanie e-verzií (psychológovia, špeciálni pedagógovia)