" /> VÚDPaP

O projekte

https://http.dp.ua/ http://europaplus.dp.ua/ https://kivap.com.ua/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v  Bratislave začal dňa 19.3.2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. Riešenie národného projektu je naplánované na 33,5 mesiacov od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015).

Miestom uskutočňovania národného projektu je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a Košický kraj.

Cieľovými skupinami národného projektu sú žiaci základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy.

Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády.

Projekt sme spracovali v spolupráci s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej „CPPPaP“) poverenými metodickým usmerňovaním, so Združením zamestnancov CPPPaP, so Štátnym pedagogickým ústavom, s Asociáciou výchovných poradcov. Aktuálnosť našich projektových zámerov sme si priebežne overovali s reálnymi potrebami poradenskej praxe.

Hlavné ciele:

 • Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP
 • Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP
 • Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky,testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP
 • Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP
 • Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou

Cieľové skupiny

 • 1300 výchovných poradcov, učiteľov zo ZŠ
 • 10000 žiakov základných škôl so ŠVVP (s poruchami správania, s poruchami učenia, so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia)
 • 300 psychológov a 300 špeciálnych pedagógov zo systému VPaP
 • 500 rodičov
 • 14 zamestnancov verejnej správy a samosprávy
 • 100-členná Expertná skupina (zložená z vybraných psychológov, špeciálnych pedagógov a výchovných poradcov zo škôl a zariadení VPaP, expertov z VÚDPaP, vysokých škôl, orgánov štátnej správy a samosprávy)

Projektové centrá

Významnými pomocníkmi pri implementácii projektu, pri pilotnom overovaní inovatívnych metód a metodík bude 10 Projektových centier (ďalej „Pc“): v siedmich CPPPaP poverených metodickou činnosťou, jedno Pc pre špeciálnych pedagógov v CŠPP v Košiciach, jedno Pc pre výchovných poradcov ZŠ v Leviciach a jedno Pc na VÚDPaP. Projektové centrá budú prednostne vybavené novými metodikami, ktoré budú využívať a experimentálne overovať, odbornými publikáciami, učebnými zdrojmi, pracovnými pomôckami na báze IKT a o svojich výsledkoch, „dobrej praxi“ budú pravidelne informovať odbornú verejnosť.

Navrhovaná sieť projektových centier bude rozvíjať, pilotne overovať inovatívne metódy a metodiky, t.j. podporovať metodologickú inováciu systému VPaP. V projektovom centre pri VÚDPaP bude dominovať výskum a vývoj, aktualizácia a adaptácia zahraničných metód, metodologických nástrojov, výskumný monitoring a evalvácia tohto procesu.

Prínos národného projektu a jeho udržateľnosť

Možno predpokladať vysokú udržateľnosť a disemináciu výstupov projektu, nakoľko investície času a finančných prostriedkov sa budú týkať ustálených verejných inštitúcií, poradenského systému v školstve (VÚDPaP, zariadenia systému výchovného poradenstva a prevencie), ktorý je dostupný všetkým bez ohľadu na ich sociálno-ekonomický status. - Na rozdiel od mnohých iných projektov realizovaných neštátnymi inštitúciami, ktorých udržateľnosť výstupov často končí spolu s projektom.

Metodické inovácie, moderné metodologické nástroje, nové učebné a informačné zdroje a v neposlednom rade zvýšená kvalifikácia poradenských pracovníkov budú dlhodobo využiteľné vo verejnom záujme – v efektívnom výchovnom poradenstve a prevencii určenej žiakom so ŠVVP a ich rodičom.

Implementáciou psychodiagnostických metodík, testov do digitálneho prostredia a ich odborným používaním sa výrazne zvýšia digitálne kompetencie cieľovej skupiny. Digitalizácia psychodiagnostických metodík, testov významne pozitívne prispeje k trvalej udržateľnosti kvality poradenského systému v SR – natrvalo skvalitní proces diagnostiky a zefektívni poradenskú intervenciu.

V rámci národného projektu a po jeho ukončení počítame so zvýšením efektivity poradenskej činnosti systému VPaP, ktorý je kľúčovým nástrojom sociálnej inklúzie žiakov so ŠVVP, vrátane ich optimálneho začlenenia sa do sveta práce.