" /> TLAČOVÁ SPRÁVA – stanovisko k vyjadreniam médií

TLAČOVÁ SPRÁVA – stanovisko k vyjadreniam médií

späť

Niekoľko rokov participuje na významných výskumných úlohách aj so zahraničnou spoluprácou partnerských inštitúcií. Disponuje vysoko kvalifikovanými odborníkmi, ktorí v oblasti výskumu a poradenstva, vrátane prevencie patria k uznávaným expertom v SR, aj na medzinárodnej úrovni. Na príprave národného projektu sa podieľalo viacero expertných tímov tak, aby spĺňal prísne európske štandardy v záujme kvalitnejšieho, efektívnejšieho a modernejšieho systému výchovného poradenstva a prevencie v SR. Výstupy projektu budú vysokou pridanou hodnotou pre výchovno-vzdelávaciu a poradenskú prax, zvýšenou zamestnateľnosťou absolventov škôl na trhu práce budú prínosom pre celú spoločnosť.

Národný projekt nemôže suplovať úlohy štátu, jeho prioritným cieľom je zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie v SR tak, aby výsledky úsilia realizátorov projektu priniesli osoh najmä tým najzraniteľnejším – žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, následne ich rodičom, učiteľom, zamestnávateľom a v konečnom dôsledku celej našej spoločnosti.

Informácie a kontakty: www.vudpap.sk , +421 02 43420973, vudpap@vudpap.sk
Riadiaci výbor projektu:
Ľubomír Páleník, hlavný manažér projektu: lubomir.palenik@vudpap.sk
Štefan Matula, gestor projektu: strefan.matula@vudpap.sk
Darina Lepeňová, projektová manažérka: darina.lepenova@vudpap.sk
Anna Surová, koordinátorka projektu: anna.surova@vudpap.sk
Eva Smiková, odborný garant: eva.smikova@vudpap.sk
Alena Kopányiová, odborný garant: a alena.kopanyiova@vudpap.sk
Juraj Németh, manažér projektovej kancelárie/ hlavný ekonóm projektu: juraj.nemeth@vudpap.sk
Alžbeta Dianovská, manažérka Projektového centra pre výchovných poradcov:
alzbeta.dianovska@vudpap.sk
Spracovala: Laura Čulíková, manažérka publicity, laura.culikova@vudpap.sk

späť na zoznam